مناظره من و ابوذر، بخش سوم و پايانی

پس به اين نکته اي که درج مي شود توجه کنيد و تاپايان آن را قطع کنيد. : وقتي نهضت منحله غيرقانوني نهضت باصطلاح آزادي ،يک بار در طول حيات شريف امام راحل و سه بار پس از رحلت ايشان ، دستخط مبارک ايشان در پاسخ به آقاي محتشمي وزير کشور وقت را که در مرود منع کامل و همه جانبه فعاليتهاي نهضت باصطلاح آزادي را جعلي اعلام کرده و سه بار تاکنون در محاکم ذيصلاح ، صحت دستخط حضرت امام يک بار در زمان حيات ايشان ويک بار تاکنون در زمان رحلت ايشان مرود تاييد قرار گرفته و با وجود آنکه ...

kelashinkof_1975: لااقل عادل هستيد

kelashinkof_1975: چه ربطي به نهضت آزادي دارد؟ بحث؟ چرا وقتي کم مي آوريد بحث را منحرف مي کنيد؟

aboozar: حضرت امام در وصيتنامه سياسي والهي خويش خصوص صفحه 29 و پاياني وصيتانمه ، حضرت حجت الاسلام والملسمين مرحوم حاج سيد احمد خميني را از هر نوع اتهام در همين زاويه مبرا دانشته و اتهام زنندگان به ايشان را شماتت مي کنند ،

aboozar: وقتي که اين نامه به بيش از چند مرجعه قانون در زمان حيات حضرت امام ارسال مي شود و تمامي مراجع قانوني فوق الذکر ، نامه فوق الذکر را در دفاتر رسمب خود ثبت مي نمايند اما کماکان نهضت آزادي سيد احمد را عامل نگارش آن نامه دانشته وتهمات هاي بزرگي همچون تلاش سيد احمد براي حلايت گرفتن از هضت آزادي را مطرح مي کند ،همچنين ...

kelashinkof_1975: آقاي محترم

kelashinkof_1975: اصلا بحث ما در مورد تبليغات بود

kelashinkof_1975: اينها چه ربطي به بحث ما دارد؟؟؟؟؟

aboozar: وقتي اسناد دال بر حاسوسي جرسان نهضت آزادي ، ملي و مذهبي ، در طول دوره دولت موقت ، از درون لانه جاسوسي خارج و اصل اسناد تاکنون در اختيار وزارت اطلاعات قار گرفغته و دال بر جاسوسي اين افراد براي منافع بيگانه و مشخصا ايالات متحده آمريکا است و براي نمونه به تابعيت دوگانه ايرانيو نيويورکي آقاي ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت و جاوسي امير انتظام ، سخنگوي اين دولت ، براي بيگانه اشاهر مي کند و جريان نهضت باصطلاح آزادي ، اين اسناد را همگي جعلي ودست ساز معرفي مي کند و همچنين ...

kelashinkof_1975: عجب !!!

kelashinkof_1975: آقا ميثم

kelashinkof_1975: اينها چه ربطي به حرف ما داشت؟؟؟؟

aboozar: وقتي که تنها ملاک اثبا وجود دموکراسي در ايزان ، ذيل يکي از بندهاي قانون مهار اقتصادي دوجانهب ايران تدوين شده توسط سناتور فرانسيو داماتو ، مجوز يافتن نهضت آزادي براي فعاليت سياسي ازادانه ادر ايران است و اين نيز جزو اسناد عمومي موجود در اينترنت نيز مي باشد و البته در سايتهاي رسمي دولت ايالات مهحده ثبت وموجود مي باشد ،

aboozar: چگونه اين گروه سياسي ، همچنين جريان ملي مذهبيو همراهان ، همفکران ، سمپتها  و کساني که خط فکري و سياسي و تبليغاتي و عملي آنها در حوزه تبليغات واطلاع رساني و خبر را ادامه داده و تبليغ مي کنند ، مي توانند به سخنان رهير معظم انقلاب اسلامي استناد کنند در حاليکه چنين سابقه درشاني در انکار اسناد مسلم و قانوني دارند ؟

aboozar: نکته به پايان رسبد.

aboozar: از ظنر عناصري مانند شما احتمال تحريف سخنان رهبري نيز وجود دارد.

kelashinkof_1975: عزيزجان

kelashinkof_1975: گوش مفت گير آوردي؟

kelashinkof_1975: سخنراني ات رو بذار براي دوستان

aboozar: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند.

kelashinkof_1975: شما از نظر من عادل نيستيد

kelashinkof_1975: تمام شد

kelashinkof_1975: وقتي تهمت و افترا و انگ خوراک بحث از طرف شماست

kelashinkof_1975: جاي بحثي نمي ماند

kelashinkof_1975: aboozar: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند

kelashinkof_1975: ؟؟؟؟

aboozar: اينکه شما در يک مناظره کاملا داراي چهارچوب مشخص و حدود معلوم و بنا به اظهار خودتان ، حقوقي نمي توانيد يک کلمه از اقداماتي را که تاکنون خود شما و جريان شما در تخريب کانديداهاي مختلف انتخاباترياست مهوري اعم از آقايان هاشمي ، و احمدي نزاد و .... انجام داده ايد حتي ذکر کنيد در حاليکه بشکل کاملا جاري ، مواردم ختلفي از ارسال آفلاينهالي توهين آميز ، سياسي و ضد تبليغي شما عليه دولت و جريان مذاکرات هسته اي وجود دارد و رهبري بارها به وجود جريانات تخريبگر دولت جناب آقاي دکتر احمدي نژاد اشاره کرده و ضرورت و بايدي بودن حمايت از دولت را

aboozar: برشمرده و بر روند مذاکرات هستي اي صحه کامل گذارده اند ،

aboozar: اين سوء استفاده از نام مقام معظم رهبري درموضوعات مورد نازر و ذف نظرات ايشان در موضوعات و موارد به شرر چه معنايي دارد ؟آنهنگام که رهبري در مورد دولت و سياسته خاريج وخصوص سياست هسته اي وديپلماسي فعال کشور موضع کاملا حمايتگر گرفته وان را تاييد مي کنند ، اني سخنان حذف ودر مواجه با يک مناظره کاملا شفاف و در چهارچوب ، از سخنان رهبري خرج مي گردد ؟

kelashinkof_1975: جز تاسف و سکوت هيچ چيز براي گفتن ندارم

kelashinkof_1975: فقط اين پيشنهاد مي کنم که از خدا بترسيد

aboozar: مسلم است که شما چيزي براس گفتن نداريد. اگر داشتيد ، لحظه اي تامل نمي کردي.د حتب اگر مي توانستيد انگي مي زديد يا تخريبي مي کرديد يا ضد تبليغي براه مي انداحخيتي.د

kelashinkof_1975: خدا به اسم و عنوان و ريش و پشم و حکم سپاه و ...نگاه نمي کند

aboozar: شکي در اين موضوع نيست که شما چيزي براي گفتن نداريبد.

aboozar: خدا به ريش و پشم و اسم خبرنگار و وبلاگ نويس و ... نگاه نمي کند. خدا به دل آدمها نگاه مي کند. ان الله يعطي بالقلوب.

aboozar: شما هيچ چيزي براي گفتن نداريد. شما حتي جرات قبول مسئوليت افقدامات خود را هم نداريد و همه اش از مصونيت وعدم استفاده در دادگاه مي ترسيد !

aboozar: شما چيزي براي گفتن نداريد. اين يک مسلم ثابت شده است.

aboozar: شما ، حتي نمي توانيد ، در دادگاه وجدان شخصي ، و در دادگاه عدل الهي ، خود را روسفيد کنيد که اگر اين بود, اينقدر از دادگاه انسانها نمي ترسيديد که ان الله يدافع عن الدين آمنوا. شما حتي نمي توانيد يک نفر غير از خود را با استدلال وبه دور از احساسات و تبليغات آلوده ، با خود همراه کنيد. شما حتي نمي توانيد در خبرگزاري مهر ،يک همکار موثر وموافق براي خود پيدا کنيد.

aboozar: کسي که افکار و اعمال شما و رويکرد شما در تخريب سياست خارجي جمهوري اسلامي راتايد کزرد

aboozar: ه و

aboozar: خود هم به آن دامن بزند وادامه بدهد.

aboozar: اسم اين وضعيت شما ، باختن يک مناظره شفاف است. حالا در پايان اين مناظره ، اگر حرفي براي ذکر داريد بگوييد و باطلاع مي رسانم ، متن اين مناظره ، بطور کامل بنا است که در وبلاگ اينجانب درج شود. شما اگر نظري در اين مورد داريد بفرمائيد والا متشکرم و خداحافظي مي کنم . قبلا گفتم که از شما بخاطر پيشرفت روند مناظره تشکر مي کنم .

kelashinkof_1975: کامل درج شود

kelashinkof_1975: اگر ايمان به خدا و روز جزا داريد

aboozar: نکته اي فراموش شد وآن اينکه ...( يک لحاظه ... )

aboozar: در پايان اين نکته را ذکر مي کنم ، همانظور که شما مکرر ، من را به ترسيدن از خدا ، رعايت عدالت اسلماي ، تقوا و دوري از دروغ رهمون شديد ، بارها حضرت امام خطر وجود متحجزران دين نما را که از فرط ديدنداري ، نظام اسلامي را به چالش و نقد مي کشند ، از دست نماز شب خوانهايي که به فرق علي شمشير مي کوبند ، از کساني که با دخالتهاي بيجاي خود در تفسير قرآن و نهج البلاغه به تحريف دين مي رسند ، از کساني که متظاهر به اسلامند و خطرشان از منافقين محارب مسلح تروريست بمب گذار آدم کشي که روي کمر جوانهاي مردم در کميته انقلاب اسلامي اتو مي کشيدند ، بيشتر

aboozar: است ، ناليده بودند ، من از شما مي خواهم که روند خود را اصلا کنيد. نکته ديگري را نيز در پايان اضافه کنم و آن در مورد

aboozar: سپاه است. و آن ايکه شما نظر امام و رهير معظم انقلاب اسلامي در مرود سپاه و بسيج را مي دانيد اما کماکان چيزي در تخريب اين دو نهاد مقدس کم نمي نمي گذاريد. و در نهاست ، شما را به مطالعه نامه حجا سيد احمد خميني در مرود ملي مذهبي ها خطاب به آيت الله مرحوم پسنديده دوعت مي کنم تا ببنيد که کار جريان ملي ونهضتي ، فحش دادن به امام و مسخره کردن و متلک اندئاختن به او بوده اس.ت

aboozar: اين مناطره در انيجا به پايان مي رسد.

kelashinkof_1975: شما چون شرعا از عدالت ساقط هستيد

kelashinkof_1975: پاسخي نمي دهم

kelashinkof_1975: اين را هم به متن اضافه کنيد

aboozar: در پايان ، از اينکه ا همراهي خدو ، اجازه داديد تا موضوعي تا به اين حد روشن شود و اين با ، مانند وبلاگ خود يا آفلاينهاي خود يک طرفه حرفي را ننوشتيد و حقي را ظايع نکرديد از شما متشکرم .

aboozar: بفرمائيد.

aboozar: شما اگر حتي يک متلک مي توانستيد بياندازيد ، مي انداختيد . کسي در اين شکي ندارد. جواب نمي دهم محمل جالبي است.

aboozar: اتفاقا جريان ملي مذهبي و نهضتي هم رخبري را به عادل نبودن ، مدير نبودن ، زمان شنلس نبودن و ظالم بودن متهم مي کنند. اينها همان اتهاماتي است که به امام هم مي زندد.

kelashinkof_1975: شما رهبري هستيد؟

kelashinkof_1975: مگه؟

aboozar: کدام متن را به متن اضافه کنم ؟

aboozar: يک لحظه .....

kelashinkof_1975: حداقل قياس مع الفارق را درست ياد بگيريد و حرفه اي

kelashinkof_1975: همون رو که گفتم "چون از نظر من شرعا از عدالت ساقط هستيد

kelashinkof_1975: من هم مي خوام متن را در وبلاگم بذارم

kelashinkof_1975: کار جالبي است

kelashinkof_1975: مشکلي که ندارد از نظر شما ؟

aboozar: انشاء الله در پايان کامل مناظره ، فايل مناظره را غلط گيري مي کنيم وارسال مي کنيم تا کاربر بتواند متن بدون غلط را بخواند. اني متن مورد اتفاق نظر ه دو قرار گرفته و در وبلاگ مندرج خواهد شد. هر دو وبلاگ . چيزي نبايد حذف شود. فقط غلطهاي املايي حذف شوند. حتي توالي ها لامز نيست مرتب شوند.

kelashinkof_1975: غلط املايي؟

aboozar: بله.

aboozar: و تايپي

kelashinkof_1975: من يادم نمي ياد غلط املايي باشد در متن

aboozar: غلط تايپي فراوان هست.

kelashinkof_1975: من ترجيح مي دهم که  براي حفظ اصالت متن آنها هم باشد

kelashinkof_1975: بدون دخل و تصرف

kelashinkof_1975: يه سئوالي هم دارم

kelashinkof_1975: شما چرا با اسم مستعار کار مي کنيد؟

kelashinkof_1975: مگر از چيزي مي ترسيد؟

aboozar: کار براي کاربر ، ساده خواهد شد. عدم حذف اغلاط املايي منجر به سخت شدن درک مي شود. وقتي که ما وقتي غلط تايپي مي کنيم ، در واقع منظوري را که م خواستيم برسانيم ، نتوانسته ايم برسانيم ، مشکل اصلاح غلط هاي املايي جيست ؟ اصلاح غلطهاي املايي نشان ترس از چيزي است ؟

kelashinkof_1975: ترس؟

kelashinkof_1975: خداروشکر ما جز از خدا از چيزي نمي ترسيم

aboozar: پس چرا من را به ترسيدن متهم مي کنيد بخاطر حذف اغلاط املايي و تايپي ؟

aboozar: اگر از خدا شماها مي ترسيديد ، خلاف مشي رهبري نمي رفتيد و از رهبري در همان حا مصرف نمي کريد.

kelashinkof_1975:

aboozar: حالا ببينم : غير عادل معرفي کردن يک مسلمان ، اگر بر پايه سند ومدرک نباشد ، مگر موجب اين نمي شود که آدم لازم باشد از نو شهادتين بگويد ؟

aboozar: شما مجتهد هستيد که کسي را غير عادل معرفي مي کنيد ؟

aboozar: اين از اين .و

kelashinkof_1975: وقتي يک مسلمان مي گويد شايد تو بگويي فلان ، پس تو بد و ضد انقلاب و ...فلان هستي

kelashinkof_1975: اين مسلمان از عدالت ساقط مي شود

kelashinkof_1975: فهم اين نيازي به اجتهاد ندارد

kelashinkof_1975: ولي من لازم مي دانم

kelashinkof_1975: براي عدم سوءاستفاده لائيک ها از اين گفتگوي انتقادي

aboozar: در مورد اينکه شما قياس مع الفارق را مطرح مي کنيد ، کاش مي نوشتيد اصلا قياس معل الفارق چيست و شما کجاي کار من قياس مع الفارق ديديد واين قاس مع الفارق که مچ گيري !! کرديد چه ربطي به بحث ما داشت و اصولا شما کجاي اين بحث يک بار جوابي به موج سوئالات مندذرج از سوي من داديد ؟

kelashinkof_1975: عرض کنم که با وجود همه اختلاف ها با برادر ابوذر(ميثم ) و همه دوستان هم انديش ايشان، اجازه نمي دهيم اين اختلافات به نفع لاييک ها تمام شود

kelashinkof_1975: ما همچنان برادر و دوستيم ، هرچند که اختلافات زيادي داريم

kelashinkof_1975: هروقت که لازم باشد در جهت دفاع از اسلام ، متحد مي شويم

kelashinkof_1975: والسلام عليکم و رحمه الله

aboozar: اولا ، همين نتيجه گيري ::::وقتي يک مسلمان مي گويد شايد تو بگويي فلان ، پس تو بد و ضد انقلاب و ...فلان هستي ::: خهود غير شرعي بودن  وثابت کرد وقتي غير متخصص علوم ديني خود را محق به دخالت در امور ديني مي بينيد کار به کجا مي کشد . من هم به آنچه که مد نظر آقاي کلاشينکف است اضافه کنم که من براي دوستي و دشمني ، تبري وتبري از فروع دين شيعه را ملاک قرار مي دهيم و چون اين اختلافات ، براي اصلاح امور و بهتر شدن عملکرد ها است ، اينقدر با هم صريحيم و رک حرف مي زنيم . اما با جريانات بي دين ، لائيک ، مطرود امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلام و منافين ،

aboozar: اين مناظره در اينجا خاتمه مي يابد.

aboozar: ضمنا من ميثم نيستم .ابوذرم . والسلام عليکم و رحمه الله.

kelashinkof_1975: ميثم هستيد ، ميثم منتظري

aboozar: هههه .

kelashinkof_1975: والسلام عليکم و رحمه الله

aboozar:

aboozar: والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته.  

/ 142 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
007

قشنگ تابلوس که حبيب خود احمد کلاشينکفه . لااقل کامنت بيشتر از ۱۰۲۴ کلمه رو وقتی ميخوای از تو خود صفحه اصلی پرشينبلاگ بنويسی به چند تا کامنت کوچيک تقسيم کن تا اينطوری تابلو نشه .

پلاک جنگی

سکوت کافی ايست...........آقای ابوذر اين حرف را جدی به شما می گويم: ۱. بولتن های سپاه برای من و همه ما حجت نیست....۲. مقام معظم رهبری معصوم نیست........احمدی نژاد که هیچی!....۳. شما در هیچ جای سخنانتان نه منطقی وجود دارد و وجود داشته ..همه اش تهمت است و ریا.....۴. شما برا اسلام از حسین درخشان خطرناک تری..........۵. به خودتان رجوع کنید خودتان را اصلاح کنید بعد برای پاک سازی نت بیایید.........۶. تفکر شما مثل تفکر منافقین است به شما مقامی کاذب داده اند این را بفهم......شما برای آزادی ما و مسلمان کردن ما آمده ای؟؟؟.........

پلاک جنگی

۶. من مسلمانم........تمام مسلمان ها را هم قبول دارم ......تمام فرقه ها (غیر از بهاییت و وهابیت)...........پس من منافق ساواکیه ضد انقلاب........هستم(از دید تو)..........۸.همیشه با افرادی مثل شما در سپاه و بسیج مشکل داشته ام.......دگم بسته....خشکه مقدس......از دریچه دید شما من باید فقط نوک بینی ام را ببینم..........شما که همان جا را هم نمی بینید......!!!!.........من از اینجا اعلام می کنم اگر ابوذر حزب الله ای است........من این گونه حزب الله ای نیستم و این حزب الله دگم و چشم بسته را قبول ندارم.......خدایا ما را بنده کن .......نه بسیجی و سپاه ای و حزب الله ای و اصلاح طلب و اصول گرا و .........حسین شیرالی

کلاشینکف

برادر ابوذر! شما را جدا توصيه می کنم به «مهرورزی خاموش و بی سروصدا با انقلاب و نظام» ...! توی دلتون از انقلاب و..دفاع کنید نه در تریبون های علنی ، چون با اين نوع دفاع از نظام و انقلاب فقط باعث ايجاد انزجار از اين مفاهيم مي شويد.از ما گفتن بود، شما خواه پند گير ، خواه ملال..در اولين فرصت بحث را در پست جديد پی خواهم گرفت.فعلا

آر پی جی!

بابا این همه زینت برای نظام!؟ اون همه یه جایه!! اسم اینجا رو بذار آرایشگاه نظام! بهتر نیست به جای این همه قمپزهای ماکیاولی یه چند واحد هم اسلام شناسی پاس کنید! هر چند که از خروجی های پاسگاه ( منظورم همینجائیه که واحد پاس میکنن!!) بهتر از این استدلالها انتظار نمیره! خب به سلامتی برادر ابوذر و برادر کلاش زنگ زده!!( ببخش که از ادبیات خودت استفاده میکنم) به سلامتی پوزه دشمن رو به خاک مالیدین! امام زمان به خودش میباله که شما شیعیانشید!! حالا میتونم درک کنم که تحجر و بی سوادی یعنی چی! بابا ول کنین تو رو خدا. به جای این کارا یه کم به دین خودتون برسین حضرات شیعه علی!

007

خيلی تابلو خودتی ! نوشتن بيشتر از ۱۰۲۴ کلمه برای بازديدکنندهها ممکن نيست مگه اينکه از تو صفحه اصلی با يوزر و پسورد وارد بشی ! احمد جون به ما هم آره ؟ مثل اينکه ما خودمون اينکاره ايم !

دهقان

بسم الرب شهدا و الصدیقین، من یک پرسش جدی از آقای ابوذر داشتم و اُمیدوارم مانند دفعه ی پیشیتن زیرکانه از پاسخ به سوال من در نروید(قبلأ اینرا گفتم و ایشان بشکلی عجیبی در اینباره سکوت کردند) میخواستم اگر به عبا و قبای دروغین حزب اللهی گری که برای خود دوخته اید بر نمیخورد، بپرسم که ارتباط دوستانه و بگو بخند شما با وبلاگ "زن نوشت" (که در دفاع از عمل شنیع همجنسگرائی مطلب دارد و از جریانات بشدت تندرو فمینیستی و ضد دین افراطی ست) و این مسئله نیز در هفته نامه ی ضد انقلابی شهروند کانادا با آب و تاب درج شده بود،جدأ تا کجا با این ادعاهای حزب اللهی شما تناسب دارد؟! متأسفانه شما نمونه ی موردی در حراست مخابرات ایران ، آقای برهان ۱۲۱ هستید که مدتها در شبکه ی اینترنت مدعی حزب اللهی بودن افراطی بود اما با تحقیقات یکی از برادران از جان گذشته ی... که از ذکر نام و محل خدمت ایشان معذورم مشخص شد این آقا یعنی بُرهان...با خطرناکترین ضد انقلاب ارتباط بسیار دوستانه! دارد و تنها بر ضد بر و بچه های مذهبی میانه رو و واقعأ معتقد به اسلام پرونده سازی میکرد...

دهقان

ایشان بعدها با همراهی و زد و بند قابل تأملی با مسئول اصلی و کنونی دفتر اینترنتی(پالتاک) حوزه ی علمیه ی... ازچندین نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیغام خصوصی اینترنتی، چگونگی و راه های تهیه ی ویزای کانادا و ...را جویا شده اند و اسناد این قضیه به عنوان یکی از بزرگترین رسوائی های این جمع تندرو بشکل خاطره ای تلخ میان بر و بچه های مذهبی که به اتاقهای اسلامی رفت و آمد دارند، هنوز مطرح است و برای اثبات آن، تنها لازم است از یکی از بر و بچه های مذهبی شبکه که به یاهو و پالتاک رفت و آمد دارند در این ارتباط سئوالی بپرسید...بنده به عنوان عضو بسیج مسجد امام حسین (ع) ناحیه ی ... از اینکه اجازه داده میشود این آقا با نام سپاه فعالیت کنم جدأ متأسفم. از برادرم پلاک جنگی و حبیب هم بسیار سپاسگذارم که درباره ی این رفتارهای غیر اسلامی هشدار دادند... آقای سیف الاسلام دیگر سر نمیزنید! ما هم پس تحریمتان میکنیم!

نهضت آزادی نو

درود بر شما/با مراجعه به وب سایت میتوانید بیانیه به رهبر را خوانده وبا نظر دهی سرافرازمان فرمائید. مرگ بر استبداد یاهو