عيد و پنجره های رنگی...

َعيد هم آمد ....باز دلخوشی کودکانه کودکان کوچک و بزرگ!
باز عادات پوسيده و تشريفاتی! باز ملال!
aaa.jpg
باز انگ زدن و رنگ زدن روزهای خدا به نحس يا سعد!
مثل اين شيشه های رنگی که چشم را به مجاز عادت می دهد!/ 4 نظر / 11 بازدید
amir

برای ما برادر بهار مهمه مثل دل شما.

حميد

خداوند شما و تمامی سفيهان(!) را شفا بدهد و نهضتتان را ... کند! //// عيدت مبارک!

Sabokbar

سلام ... سال نو مبارک... ۱۰۰ سال به اين سالهای دور هم بودن

gharibe

عادات کهنه جالبه! درست مثله دسته عزاداری تو عاشورا نه؟